HB9EYZ - Images/Bilder (SSTV, Digi-Modes etc.)

V1.0

 


Bilder SSTV-Empfang, Hardcopies Digital-Modes etc.


OZ2SYV (Martin): 2011-09-17, 2m, SSTV, JO54RS, km

SSTV via HB9ZF (Gateway-Bachtel) <-> Internet <-> QZ7SSTV (Gateway) <-> OZ2SYV

*TEXT*

*TEXT"

DC8ZV (Walter): 2011-10-23, 30m, PSK63, JO41TB, km

RX/TX mit dem Mode MFSK-16

Walter

DL6XAZ (Fred): 2011-10-27, 30m, MFSK16, JO53ar, km

RX/TX mit dem Mode MFSK-16

Fred

SV4FFK (Sakis): 2011-11-06, 30m, MFSK-16, KM19LJ 1486km

RX/TX mit dem Mode MFSK-16

Sakis

F5BQV ROS-QSO

RX/TX mit dem Mode MFSK-16

Fred

23.06.2024 / 06:38